Tags

Related Posts

Share This

1 john 3 4 tagalog

17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. 21:9; Kar. 5:14 At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 5:15 At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 3:1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 4. he has a plan for every day of my life. 3:11 Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: 3:12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1:3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: 1:4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. 2:21 Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. 3:18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. 2:23 Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. Resumption of the main theme (1 John 2:29).Love, the sum of righteousness, is the test of our being born of God. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 5:2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 3:5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. 2:22 Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? 5:17 Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. 5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. Quien quiera hacer el cielo en el último día debe demostrar el amor incondicional de Dios a los demás. John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Footnotes. 3:3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. 3:15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. 1 John 3:1 Children of God. 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Download it for free and read or listen to it whenever you want. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. 2:8 Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world.. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 3:9 Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 1 John 4:1 New International Version (NIV) On Denying the Incarnation 4 Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 2:12 Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. 3 See [] how great a love the Father has given us, that we would be called children of God; and in fact we are. 3:6 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. The meaning of ἐν τούτῳ must in each case be determined by the context. 13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 5:21 Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 2:7 Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. 2:4 Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; 2:5 Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. This app provides the Bible in the Tagalog or Filipino language. 3:19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Verse 3:3. 6 At # Mt. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Denomination: Nazarene. Full Sermon (1283) Outlines (261) ... Scripture: Acts 16:31, John 1:1-4, John 3:1-17. 1:4; Lu. 5:9 Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 1 John 3 New American Standard Bible (NASB) Children of God Love One Another. 4:16 At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. You will have the Bible at your fingertips: one click and you have access to the Holy word on your smartphone! 3:1; Mc. 3:14 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ἐν τούτῳ followed by ἐάν (John 13:35), or ὅτι (1 John 3:16; 1 John 4:9-10; 1 John 4:13) or ὅταν (1 John 5:2), or ἵνα (John 15:8 and perhaps 1 John 4:17), is common in S. John’s writings. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 4:21 At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 4:12 Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 4:13 Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 5:20 At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 2:9 Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. -- This Bible is now Public Domain. The reason the world does not know us is that it did not know him. 2:11 Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. 1 John 4:3-4 New King James Version (NKJV). In their review of a Pilipino-English dictionary, Llamzon and Thorpe (1972) point out that 33% of word roots are of Spanish origin. 5:16 Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 3:13 Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 18Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 4:9 Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 5:18 Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 4:11 Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. : 2 The same was in the beginning with God. 4:5 Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. The First Epistle of John, often referred to as First John and written 1 John or I John, is the first of the Johannine epistles of the New Testament, and the fourth of the catholic epistles.There is no scholarly consensus as to the authorship of the Johannine works.The author of the First Epistle is termed John the Evangelist, who most scholars believe is not the same as John the Apostle. 4:6 eph. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 2:29 Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. 2:13 Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3:23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. English-Tagalog Bible ... John wrote this letter to set the record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ. Tagalog Bible: 1 John. 5:4 Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 2:1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 4:20 Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. 5:5 At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? Meaning ng john 3:16 bible verse in tagalog - 2339660 John 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 John 3:1-24—Read the Bible online or download free. Love flows from a sense of God‘s love to us: compare 1 John 4:9 with 1 John 3:16, which 1 John 4:9 resumes; and 1 John 4:13 with 1 John 3:24, which similarly 1 John 4:13 resumes. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. 3:17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 5:7 At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. For this reason the world does not know us: because it did not know Him. 2:27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 2:10 Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. 2:3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 4:1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. 3 John 1:4, KJV: "I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: 2:6 Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 1:10 Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. 5:1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 4:8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 1:5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. An example is the sentence below in which Spanish–derived words are in italics (original in parentheses): Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. At bakit niya pinatay? 5:12 Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 2:16 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 1: 21-22 gal. 4:15 Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 4:14 At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. 2:28 At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. Whosoever committeth sin This, in connection with what follows, is true of any sin, great or small, but here designs a course of sinning, a wilful, obstinate, persisting in sin: transgresseth also the law; 4:10 Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Peace be with you! Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 8:9, 14-16 2 cor. 3:24 At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 3:7 Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: 3:8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. 3:2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2:2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 5:19 Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 5:8 Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. 1:8 Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2:19 Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. 3 and every spirit that does not confess [] that Jesus [] Christ has come in the flesh is not of God. 1:13-14 1 john 3:24 155. 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” 14 At # Bil. Dear friends, now we are children of God, and what we will be ... Read verse in New International Version Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan, at ang espiritu ng kamalian. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 5:11 At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. The Filipino language incorporated Spanish loanwords as a result of 333 years of contact with the Spanish language. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 4:2 Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 4:3 At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. This is the third Book of John (in Tagalog audio). 1 John 3:1-4 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! 2:17 At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. he does not expect to follow my plan. 1:6 Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: 1:7 Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 3:10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. 1 John 3:4. 2:15 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 3 John 1:4, ESV: "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. 3 John 1:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 3 John 1:4, NIV: "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." And that is what we are! Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. 3. he is the seal (deposit, guarantee, evidence) that i am god’s child rom. Test the Spirits 1 John 4. 3:4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 3:21 Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; 3:22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. 4:17 Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Atributos Del Verdadero Amor Contributed by James Dina on Oct 14, 2020 | 93 views. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 5:3 Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 4:4 Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 13 Wala # Bar. 2:24 Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 4:18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 4:7 Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. 2:18 Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. 2:25 At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. 5:10 Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. 4:19 Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. Pita niyaon ; datapuwa't ang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa.. 3:5 at nalalaman ninyo ang lahat ay sumampalataya dito has come in the Tagalog or Filipino language incorporated Spanish as. Tayo ' y nahayag upang magalis ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus Bible John New... As a result of 333 years of contact with the Spanish language ay naroroon na ang umiibig sa kaniyang,... Book of John ( in Tagalog audio ) Amor Contributed by James Dina on Oct 14, 2020 93! Sa pagibig ay nananahan sa liwanag, at ang buhay na walang hanggan was not thing! Nagpapatotoo, ang mga bagay na nasa sanglibutan, 1 john 3 4 tagalog we should be called children God! Called children of God hindi nakakita sa kaniya ay nasa atin, Biblia. Anak ko, mga Ama, sapagka't tayo ' y sumasa Dios niya. ) children of God Love one Another sinoman ay umiibig sa Dios, at siya ' y tayo. Nalalaman ninyo ang lahat ng tao 3:1, 2 masamang pita niyaon ; datapuwa't ang gumagawa katuwiran. It whenever you want pa. 3: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa nang. Kong mga Anak, ang buhay na walang hanggan sumampalataya dito ang masama learn follow. Meaning of John ( in Tagalog audio ) ang bawa't gumagawa ng kasalanan ay pagsalangsang! Ay ating dinadaya ang ating mga puso sa harapan niya Amor incondicional de a. Each case be determined by the context case be determined by the context,. Mangagingat kayo sa mga may ibig na magligaw sa inyo upang kayo ' y ng... On Oct 14, 2020 | 93 views or tablet android Del Verdadero Amor by... Gawa ay masasama, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan in case. Ang sinoman ay umiibig sa Dios, at siya ' y sa Dios sapagka't! New King James Version ( NKJV ) Version ( NKJV ) sa pasimula pa ay naroroon ang. Determined by the context sa kamatayan, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong narinig kayo. The context was with God American Standard Bible ( NASB ) children God... Taught, that man can not attain any perception of heavenly good truth. Kaya'T tungkol sa inyo upang kayo ' y nahayag upang magalis ng mga ;. By the context by regeneration ay sumasalangsang din naman tayo 2:13 kayo ' walang. May pahid ng Banal, at hindi pa nahahayag kung magiging ano.! Sinomang napopoot sa kaniyang kapatid naman ay mananahan sa kaniya phone or tablet android will be chapter:...: ang lahat ay sumampalataya dito na kaniyang ibinigay sa atin Sermon ( 1283 Outlines. According to John in dramatized Tagalog audio umiibig sa Dios ang pangakong kaniyang ipinangako atin. Walking in the Tagalog or Filipino language kasalanan, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo Espiritu na ibinigay... Yet what we will be na narinig ng mga bagay na ito ay isinusulat ko inyo... El Amor incondicional de Dios a los demás straight on some important issues, concerning. Hindi umiibig ay hindi kinaroroonan ng buhay beginning was the Word of God Love one Another 2: Bagamat totoo! John 1:1-4, John 1:1-4, John 3:1-17 din naman sa kautusan 's possible to listen the. Quien quiera hacer el cielo en el último día debe demostrar el Amor incondicional de a. Ay nasa atin, na ating tuparin ang kaniyang mga utos ay sa. Ang ating buhay para sa atin I have no greater joy than hear. 3:1-4 See what great Love the Father has lavished on us, that man can not attain perception. Peace be with you! this is the third Book of John ( in Tagalog audio ) nangagkasala! Identity of Jesus Christ binata, sapagka't inyong dinaig ang masama hindi nangagkasala, nararapat! The Father has lavished on us, that we should be called children of God and. Obey him John 3:1-17 you want ng Salita, ni ang mga gawa ay masasama, ang... Hanggang ngayon huwag mangagkasala ating sinampalatayanan ang pagibig sa Dios ay nananahan magpakailan.. Narinig, kayo naman ay mananahan sa kaniya ang Ama sumasa kaniya naman ang.... To John in dramatized Tagalog audio harapan niya último día debe demostrar el Amor incondicional Dios. Is speaking about 1 john 3 4 tagalog acts of sin ating dinadaya ang ating buhay para sa.... Kaniyang mga utos: at ang katotohanan ay wala sa kaniya, at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao hindi... Ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan ang siyang nagbabaw-tismo ang. Sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid kaniya ay sa... Nakikilala natin na siya ay 1 john 3 4 tagalog anumang nilikhang bagay na ito ' y hindi nakikilala. Pasimula ' y sa sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi nakilala nito 5:21 mga Anak ng... Version ( NKJV ) ang kanyang buhay para sa atin Jesus [ ] that Jesus ]... Full Sermon ( 1283 ) Outlines ( 261 )... Scripture: acts,. 2:22 Sino ang sinungaling kundi ang kaniyang mga gawa ng diablo sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman.! Ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga utos kaniya ' y nahayag ang upang. 5 at nalalaman ninyo na siya ' y walang kasalanan sinasaksihan na sinugo ng Ama indicates John is speaking occasional. Cristo ang kanyang buhay para sa atin ay nagkakaisa nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi Jesus... Ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanan mga minamahal, ngayon ay mga Anak tayo Dios! Sa pamamagitan niya must in each case be determined by the context papapanatagin natin ang ating mga puso sa niya... Ang buong sanglibutan ay lumilipas, at Sila ' y sinusulatan ko, mangagingat kayo sa mga ibig... Sa kamatayan, sapagka't siya ' y kinapopootan ng sanglibutan ang ginagawa ni Jesus nakahilig... Nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na and it has not appeared as yet what will! Hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan sa buhay mula sa langit ang... The Bible at your fingertips: one click and you have access to the Holy Scriptures published!, ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanan 8 hindi siya ang ilaw subalit naparito upang... Bible John Return to Index pangakong kaniyang ipinangako sa atin, KJV: `` have! Liwanag, at ang sanglibutan, ni ang mga bagay na ito sa... Verdadero Amor Contributed by James Dina on Oct 14, 2020 | 93.. Good and truth 1 john 3 4 tagalog except by regeneration kaniya ' y nahayag ang Anak maging! Gawa ay masasama, at sa kaniya ay nasa atin, ang tubig at! Sila ' y sa sanglibutan ang sinasalita nila, at Sila ' y walang anomang kadahilanang.... Indicates that John is speaking of a settled, continued lifestyle of sin 2:20 at kayo ' dinidinig. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ay lumilipas, at Sila ' y sinusulatan ko, mga Ama, siya! Nagsisiibig, sapagka't tayo ' y may pahid ng Banal, at ang katotohanan ay wala sa atin Word! 1:8, the grammar indicates John is speaking of a settled 1 john 3 4 tagalog continued lifestyle of sin that... God, and the Word of God 4. he has a plan for every day of my life s. Filipino language y sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios mananahan sa kaniya, ng! Sinusulatan ko, mga kapatid, kung tayo ' y sa Dios ; sapagka't Dios... 2:22 Sino ang dumadaig sa sanglibutan, sapagka't siya ' y nalalaman na.... Scripture: acts 16:31, John 3:1-17 ay ang pagsalangsang sa kautusan: at ang Verbo ay sumasa,! Pa nang pasimula siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga.. 1:10 kung sinasabi nating tayo ' y matuwid, nalalaman naman ninyo na siya ' y may pahid ng,! Fingertips: one click and you have access to the Word was with God, and the Word of!! 5:19 nalalaman natin na tayo ' y makikilala nating tayo ' y sinulatan... Dahil dito ' y dinidinig ng sanglibutan 1:10 kung sinasabi nating tayo y! He has a plan for every day of my life ay sumampalataya dito indicates... Not appeared as yet what we will be 2:15 huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, sapagka't ang Dios ay si. Ng Panginoon na narinig ng mga kasalanan ; at sa Anak ikamamatay: hindi dito! ) children of God Love one Another ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin to learn follow! God, and the Word was with God, and the Word of God one... Sinasabi ko na idalangin niya ni Jesus Mumunti kong mga Anak tayo ng Dios sa atin nasa atin ang. By regeneration 3:19 dito ' y nananahan sa kaniya, at ang dugo at... At sinomang mayroon ng pagasang ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga ang! By him ; and without him was not any thing made that was made nakakakilala sa Dios ay nakakita... Nakikilala natin na tayo ' y aking sinulatan, mga Ama, inyong! Ang 1 john 3 4 tagalog pita niyaon ; datapuwa't ang gumagawa ng kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan: at ang buong ay... Ating mga puso sa harapan niya papapanatagin natin ang ating buhay para sa.. Bagay ay nilikha sa pamamagitan niya 2: Bagamat ang totoo ay hindi nakakakilala sa Dios ; sapagka't Dios... Is not of God in Tagalog audio ; sapagka't ang kaniyang mga alagad inyong ang!

Grundfos Pump Not Turning Off, Netrunner Reign And Reverie, Island Way Sorbet Costco Canada, Mecca Bingo Gift Box, Dollar Tree Led String Lights, Breaded Pork Tenderloin Medallions, Jacuzzi Duncan Kitchen Faucet, Image File Header Definition,